Escola de Futbol de la UD Torredembarra - UD Torredembarra (UDT)

U D Torredembarra
Buscar
Vagi al contingut

Menú principal:

ESCOLA DE FUTBOL
IDEARI:

Recorda sempre que representes un equip, una escola, un club i un poble.
Som abans persones que futbolistes, és per això que l’educació i el respecte són la base per fer un equip.
El futbol és un joc COL·LECTIU, NO INDIVIDUAL, és per aquest motiu que la disciplina, l’actitud, el compromís, la intensitat, la puntualitat, el companyerisme i la solidaritat, han de ser els fonaments per conviure i fer una excel·lent colla d’amics que ens trobem per gaudir i passar-ho bé fent allò que ens apassiona, JUGAR A FUTBOL.
Per això preguem que els pares tinguin un comportament exemplar.


ENTRENADORS – MONITORS

Les directrius de treball són les que tindrem la temporada que ve, perquè aneu sabent cap on vol anar l’escola. El que pugueu apliqueu-ho a partir d’ara. Tindrem reunions amb tots individualment per informar-vos, saber les vostres inquietuds i problemàtiques. M’agradaria demanar-vos la vostra confiança i implicació en el projecte.

La metodologia és la part més important per aplicar a partir d’ara:

- intentem que el treball físic, tècnic i tàctic, estigui tot integrat
- que cada entrenament tingui uns objectius clars (físics, tècnics, tàctics)
- parlem amb els jugadors amb el llenguatge propi del futbol, si de ben petits saben que és un desmarcatge o un replegament, facilitarà la tasca en les diferents categories i entrenadors que vagin tenint.

La temporada vinent serà obligat tenir titulació per dirigir qualsevol equip de l’escola, si algú necessita assessorament per la titulació de monitor, a la web de la FCF hi ha tota la informació, fins hi tot per fer-ho des de casa online.

Per qualsevol cosa estem a la vostra disposició.


Funcions dels Entrenadors-Monitors
Són els responsables màxims dels equips que li són assignats.
Els entrenadors i monitors han de ser conscients que pertanyen a una escola, actuant com a tutor, desenvolupant una tasca tècnica i educativa, donant les explicacions i els ensenyaments per tal que els esportistes creixin des del punt de vista esportiu i personal. Aquesta tasca de formació i seguiment personal de l’esportista, delegada inicialment sobre els entrenadors i monitors, tindrà el suport en tot moment del Director Esportiu i Coordinadors.

Les funcions bàsiques són:
1. Aplicació de la metodologia de treball coherent amb el projecte esportiu i l’ideari de l’Escola per la formació dels esportistes, complint amb els criteris fixats pel Director Esportiu.
2. Tindran cura de tots i cada un dels jugadors buscant sempre prevenir, ajudar i motivar tant a la persona com a l’esportista.
3. Controlar, estudiar i fer el seguiment del rendiment esportiu, l’evolució, l’aprenentatge de l’equip en general i de cada un dels esportistes.
4. Ha de poder detectar, solucionar i/o comunicar als Coordinadors i/o Director Esportiu, si s’escau, la problemàtica que hi pugui haver entorn al seu equip.
5. Portar un registre de les faltes d’assistència (justificada o no), puntualitat i incidències en el transcurs dels entrenaments i partits (targetes, lesions, etc.) essent el responsable de comunicar-ho als Coordinadors i a la Direcció Esportiva.
6. Els Entrenadors/Monitors han de conèixer el Reglament de Règim Intern, concretament els objectius generals, atès que tenen l’obligació de respectar-los i desenvolupar-los en l’àmbit de la seva responsabilitat. Donar exemple en tot moment de conducta (indumentària, actitud de respecte per el contrari i els àrbitres, etc.) tant al recinte propi com als desplaçaments.
7. L’entrenament és l’eina de que disposen els entrenadors/monitors, sota les pautes marcades pel Director Esportiu de l’Escola, per portar a terme les aptituds futbolístiques, físiques i personals dels esportistes.
8. Els Entrenadors són responsables de complir i fer complir en els entrenaments les següents qüestions:
a) Control de l’assistència i puntualitat dels esportistes al seu càrrec, per tal de fer complir els horaris establerts.
b) Preparació i cura del material esportiu, evitant pèrdues i un mal ús del mateix.
c) Confeccionar el programa d’entrenament (exercicis, jocs, etc.) amb suficient antelació en base a la guia de treball prevista a la planificació esportiva. El desenvolupament de l’entrenament es farà dins d’un ambient educatiu, de motivació i esforç que sempre ha d’acompanyar als esportistes de l’Escola.
d) Controlar que la indumentària d’entrenament sigui la facilitada per l’Escola (samarreta, pantaló i dessuadora)
e) Control del vestidor, tant a l’arribada com a la finalització de l’entrenament, la seva tasca finalitza quan marxa el darrer esportista al seu càrrec.
9. Els Entrenadors/Monitors són responsables de complir i fer complir en els partits les següents qüestions:
a) Puntualitat i control d’assistència en el lloc de concentració establert, per tal de fer complir els horaris establerts.
b) S’exigeix que els Entrenadors/Monitors estiguin a les instal·lacions amb antelació suficient per la preparació de l’inici dels partits i assignació de vestidors abans de començar a rebre als esportistes.
c) Control del vestidor, tant a l’arribada com a la finalització del partit, la seva tasca finalitza quan marxa el darrer esportista al seu càrrec.
d) Control que la indumentària de partit (xandall i roba de competició) sigui la facilitada per l’Escola, és obligatòria per tot esportista.
e) El comportament dels Entrenadors/Monitors en tots els partits ha de ser sempre coherent amb els objectius fixats per l’Escola.
f) L’Entrenador/Monitor ha de fer participar en el joc a tots el jugadors que ha convocat pel partit, en funció de la filosofia de l’Escola i depenent de la categoria i divisió.
g) Els partits de competició és l’element bàsic que té l’Entrenador/Monitor per fer que els esportistes valorin la importància del joc, el sentit de participació com a equip, per fomentar l’esperit de sacrifici, millora de superació personal i col·lectiva.


Els Delegats
Els Delegats dels equips són les persones encarregades de col·laborar amb l’entrenador/monitor per dur a terme les tasques logístiques de l’equip pròpies dels partits. A tots els efectes són representants de l’Escola en qualsevol partit que es disputi.

Les funcions bàsiques són:
1. Facilitar la tasca organitzativa de l’equip en els partits: fitxes, material esportiu, logística, etc. i altres que li siguin encomanades per l’Entrenador/Monitor, Coordinadors i la Direcció Esportiva.
2. Representarà a l’equip als partits que es disputin, essent l’enllaç entre l’Escola, el Club contrari i l’àrbitre assignat.
3. Els Delegats no realitzaran mai, sota cap concepte, les funcions tècniques de l’entrenador. En cas d’absència del tècnic el Director Esportiu i/o els Coordinadors nomenaran la persona per fer aquesta funció.
4. Els Delegats es reuniran de manera periòdica amb els coordinadors, amb l’objectiu d’intercanviar experiències i establir els oportuns canals d’informació i diàleg, tant amb la Direcció Esportiva com amb els pares i mares.
5. El comportament dels Delegats ha de ser especialment coherent amb la filosofia educativa, atès la seva responsabilitat com a representant de l’Escola.

Els Esportistes
Els nens i nenes adquireixen la condició d’esportistes de l’Escola, en el moment que s’inscriuen voluntàriament en ella.
L’objectiu fonamental dels esportistes ha de ser el de formar-se com a persones, social i moralment mitjançant la pràctica de l’esport.
S’agruparan en les diferents etapes, en base a les categories establertes i el programa formatiu de l’Escola.

Els objectius específics dels jugadors sota la responsabilitat dels pares i mares són:
1. Assistir als entrenaments i competicions, participar en les activitats acordades en el calendari esportiu i respectar els horaris establerts i el material esportiu es consideren factors importants per ajudar a adquirir autodisciplina i sentit de la responsabilitat personal.
2. Respectar als entrenadors/monitors i el grup de treball assignat ha de ser un tret fonamental de l’esportista en el seva estada a l’Escola.
3. Caldrà comunicar l’absència a entrenaments i competicions via telefònica al seu entrenador/monitor d’equip, com a compromís de responsabilitat.
4. Obligatorietat per a tots els esportistes d’utilitzar en cada moment concret (entrenament i competició) la indumentària corresponent que li facilita l’Escola. En cas de pèrdua o que s’hagi fet petita s’ha de reposar a càrrec propi.
5. Es obligatori dutxar-se després dels entrenaments i partits per una qüestió de higiene. Tenir una bona imatge, neta i acurada és primordial per a la imatge de l’Escola.
6. El comportament de tots i cada un dels esportistes ha de ser sempre responsable, tant en competició oficial com amistosa, mostrant respecte als contraris, als arbitres i al públic en general. No tenen que oblidar mai que són integrants de l’Escola representant-la en tot moment donant una imatge positiva de la mateixa.
7. El comportament dels esportistes es regularà mitjançant les Normes Generals de Convivència que han de conèixer, respectar i complir.

Els Pares / Mares o Tutors Legals
Els pares/mares o tutors legals dels esportistes, són una part molt important i necessària per el correcte funcionament de l’Escola per a poder assolir els objectius educatius i esportius fixats. En el moment que inscriuen voluntàriament als seus fill a l’Escola, adquireixen els següents compromisos:

1. Procurar l’assistència dels seus fills a tots els entrenaments i competicions i participar en les activitats acordades en el calendari esportiu de l’Escola, respectant els horaris establerts i amb el material esportiu indicat prèviament per l’Escola.
2. El comportament ha de ser sempre responsable i exemplar, tant en els entrenaments com en la competició, mostrant en tot moment el respecte i la educació propis de la filosofia que promou l’Escola. No tenen que oblidar mai que són integrants de l’Escola, representant-la en tot moment donant una imatge positiva de la mateixa.
3. Evitaran dirigir-se als entrenadors/monitors o esportistes realitzant comentaris tècnics o tàctics durant el transcurs d’entrenaments i competicions, aquesta funció recau en els entrenadors/monitors i en la Direcció Esportiva.
4. Procuraran afavorir la participació activa dels seus fills animant i aplaudint qualsevol actuació, per insignificant que aquesta sembli.
5. Qualsevol problemàtica, incidència, necessitat o suggeriment envers al funcionament de l’Escola hauran de dirigir-se als Coordinadors, essent aquesta els encarregats de fer arribar la proposta en qüestió a la Direcció de l’Escola, tractant-se amb la major rapidesa, discreció, respecte i claredat possible.
6. Els pares/mares o tutors legals que tinguin un comportament no adequat amb els objectius educatius que vol impulsar l’Escola, seran avisats per els Coordinadors i la Direcció Esportiva.
7. És important que sàpiguen que la inscripció del seu fill/a no inclou l’elecció d’equip o entrenador. La inscripció inclou l’ensenyament i aprenentatge del futbol i aspectes col·laterals de formació personal dels jugadors. En cap cas s’assegura una determinada participació o posició tàctica en els partits.
8. Està prohibit l’entrada a les zones esportives com el terreny de joc, vestuaris o banquetes, tant als entrenaments com als partits.
NORMES:
1. Respectar als equips contraris i respecte absolut als àrbitres.
2. Tenir cura i bon tracte dels vestidors, materials i instal·lacions, tant les pròpies, com les dels equips que visitem.
3. Ser respectuós amb els companys, els entrenadors i el personal del Club. Es donaran avisos, i en el cas de reincidir, es prendran les mesures adients.
4. Respecte total als espectadors dels partits, tant a casa com a camp contrari.
5. Mantenir una bona imatge i un comportament correcte tant als entrenaments com als partits.
6. Tenir cura del llenguatge. Evitar totalment els insults a qualsevol persona.
7. Assistència tant a entrenaments com als partits que s'estigui convocat. L’entrenament s’iniciarà a la hora establerta, el que arribi més tard sense previ avís, es tindrà en compte pel partit de la respectiva setmana.
8. En aquesta fulla us facilitem els nostres telèfons, en cas d’absència caldrà avisar amb antelació. En cas de la suspensió de qualsevol entrenament, s’intentarà avisar amb la màxima antelació possible.
9. Ser puntuals, tant als partits, com als entrenaments i portar la roba adequada, és a dir, entrenar amb roba esportiva del Club i roba de convocatòria per als partits.
10.En cas de sanció per falta de respecte a l’àrbitre o a un rival, s’estudiarà i es proposarà, doblar la sanció imposada per la Federació o s’imposarà una sanció disciplinaria.

 
 
Retorna al contingut | Retorna al menú principal