Drets i Deures - UD Torredembarra (UDT)

U D Torredembarra
Buscar
Vagi al contingut

Menú principal:

Racó del Soci
Drets i Deures

Capítol segon
De les sòcies i socis

Article 6
1. Són socis o sòcies de ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones físiques majors de 18 anys que han sol•licitat l'admissió a la junta directiva i han estat acceptades per aquesta.
2. L'expedient d'ingrés d'un soci o sòcia consistirà en:
a) sol•licitud d’admissió de la persona interessada, presentada mitjançant escrit a la junta directiva, en la qual hauran de fer constar les seves dades personals.
b) acord d’admissió o no de la junta directiva respecte del peticionari en la primera reunió que realitzi amb posterioritat a la sol•licitud.
3. Per acord de l’assemblea general es poden incorporar noves classes de soci o sòcia, tot regulant les condicions que han de complir les persones per adquirir aquesta categoria i els seus drets i deures. Aquest acord s’haurà de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.  
4. Els socis i sòcies de ple dret tenen els drets següents:
a) Participar amb veu i vot a l'assemblea general.
b) Ser elector/a i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l'entitat, d’acord amb aquests estatuts.
c) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l'entitat.
d) Impugnar els acords de l'assemblea general i de la junta directiva i proposar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern.
e) Les persones associades tenen el dret d'ésser informades de la marxa de l'associació i, en particular, el dret de:
i) Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d'altes i baixes i de l'estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l'associació.
ii) Ésser informades per la junta directiva, un cop convocada l'assemblea i amb l'antelació suficient, dels assumptes que s'hagi previst de tractar-hi, i rebre'n informació verbal durant la reunió.
iii) Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n'hi ha.
5. Són obligacions dels socis i sòcies de ple dret:
a) Abonar les quotes d'entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de govern competents per a la seva classe de soci o sòcia.
b) Complir els estatuts de l'entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències.
c) Contribuir al compliment de les activitats de l'entitat, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
d) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l'entitat i notificar els canvis d'aquesta adreça.
6. La condició de soci o sòcia es perd:
a) Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta directiva.
b) Per sanció disciplinària, fruit d’infracció disciplinària prevista, acordada per la junta directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació d'expedient disciplinari.
c) Pel no pagament de les quotes establertes pels òrgans de govern competents, amb la instrucció d’un expedient contradictori que garanteixi el tràmit d’audiència del soci o de la sòcia.


 
Retorna al contingut | Retorna al menú principal